جادو-طلسم-علوم غریبه-مکنونه

سیمیا-هیمیا-ریمیا-لیمیا-احظارات جن ارواح-تسخیرات-جفر-دانستن مجهولات-دستور ریاضت-

گذری کوتاه بر حروف ابجد.عدد زندگی شما.و.....

((حروف ابجد))
در علوم غريبه بايد به عرض خوانندگان محترم برسانم که اين علم به چند طريق کشف و به نتيجه مطلوب خواهد رسيد و يکي از آن راهها از طريق حروف ابجد است که به وسيلهء آن به  مطالب علوم غريبه تا حدي آشنا مي شويم.
حروف ابجد از نام ،پسران يک پادشاه مي باشد به اسمهاي :ابجد،هوز،حطي،کلمن،سعفض،قرشت،ثخذ،ضظغ ميباشد.
حروف ابجد به دو نوع (صغير و کبير)مي باشد.
ابجد صغير:
(حروف ابجد ):{ا }،{ب}،{ت}،{ج}،{د}،{ه}،{و}،{ز}،{ح}،{ط}،{ي}،{ک}،{ل}،{م}،{ن}،{س}،{ع}،{ف}،{ص}،{ق}،{ر}،{ش}،{ت}،{ث}،{خ}،{ذ}{ض}،{ظ}،{غ}
(اعداد حروف): {1}،{2}،{3}،{3}،{4}،{5}،{6}،{7}،{8}،{9}،{10}،{8}،{6}،{4}،{2}،{ساقط}،{10}،{8}،{6}،{4}،{8}،{ساقط}،{4}،{8}،{ساقط}،{4}،{8}،{ساقط}،{4}
ابجد کبير يا حروف جمل:
(حروف ابجد ):{ا }،{ب}،{ج}،{د}،{ه}،{و}،{ز}،{ح}،{ط}،{ي}،{ک}،{ل}،{م}،{ن}،{س}،{ع}،{ف}،{ص}،{ق}،{ر}،{ش}،{ت}،{ث}،{خ}،{ذ}{ض}،{ظ}،{غ}
(اعداد حروف):
{1}،{2}،{3}،{4}،{5}،{6}،{7}،{8}،{9}،{10}،{20}،{30}،{40}،{50}،{60}،{70}،{80}،{90}،{100}،{200}،{300}،{400}،{500}،{600}،{700}،{800}،{900}،{1000}
بايد به عرض برسانم که تنها خود حروف ابجد از جمله خواصي بسيار دارد و اکنون به طور اختصار گفته شرح مي دهم .
1-هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقه اي نوشته و بخواهيد که آنان را مسخر کنيد ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان بدهيد.
2-هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذي نوشته و بر پشت آن کاغذ نام دشمن را نوشت و آن را به باد آويزان کنيم دشمن سرگردان ميگردد.
3-هرگاه28 حرف ابجد را 28 مرتبه بر روي کاغذ بنويسيد براي هلاکي دشمن و نام دشمن رابنويسيد و آنها را در آتش بياندازيد دشمن هلاک ميگردد ويا از بلا صدمه مي بيند.
4-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذي نوشته و آن را در خاک دفن کنيد به نيت آن که غايب احضار گردد بحق تعالي غايب پيدا مي شود.
5-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذي نوشته و آن را آب کشيده و آب را به خورد مطلوب بدهد بيقرار مي گردد.
6-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آنرا در سر نيزه کند در جنگ بر دشمن غالب مي گردد.
7-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آنرا آب کشيده و به زني که شير ميدهد بخوراند شير او زياد ميگردد.
8-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک يا اطفال آويزان کند هرگز نترسد.
9-هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و کسي طالب علم باشد کاغذ را آب کشيده ،بخورد ذهن او قوي مي گردد.
10-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آن را بر درختي که ثمر نميدهد ببندد ثمره او زياد مي گردد.
11-هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و در چاهي که آب ندارد انداخته آب آن چاه زياد مي گردد.
بايد به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ،هر ماه را طالعي گفته اند در زمان حضرت سليمان که هر انساني روزگار او شبيه يکي از اين دوازده طالع مي شود و آن12 طالع به نام :1-(حمل) 2-(ثور) 3-(جوزا) 4-(سرطان) 5-(اسد) 6-(سنبله) 7-(ميزان) 8-(عقرب) 9-(قوس) 10-(جدي) 11-(دلو)12-(حوت) مي باشد.
هر گاه بخواهيم طالع شخصي را پيدا کنيم بايد نام و نام مادر او را به حروف ابجد کبير در آورده و با هم جمع کنيم سپس حاصلجمع را تقسيم بر 12 کرده و با قيمانده طالع شخص مي گردد.
توجه!!!
اگر زماني باقيمانده (00) باشد بايد نام تنها را تقسيم بر دوازده کنيد و باقيمانده طالع آن شخص مي شود.
و بايد بدانيد که فرق حروف ابجد با حروف فارسي اين است که در فارسي (32) حرف وجود دارد اما در عربي حروف ابجد (28) حرف وجود دارد و فرق آنها (4) حرف {گ چ پ ژ } مي باشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسي اين حروف حذف مي گردد مانند آقاي هوشنگ بنت ژاله وقتي مي خواهيم طالع آقاي هوشنگ را حساب کنيم به طريق زير عمل مي کنيم.
ه و ش ن گ (بنت) ژ ا ل ه = 5 6 300 50 خالي  (بنت ) خالي  1 30 5
جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبير مي شود  361=5+6+300+50
جمع عدد ژاله به عدد ابجد کبير مي شود  36=1+30+5
مجموع نام و نام مادر او مي شود  397=36+361
چون  که دوازده طالع در سال داريم تقسيم بر 12 مي کنيم و با قيمانده از تقسيم طالع آقاي هوشنگ مي شود .
397 تقسيم بر 12 نتيجه باقيمانده 1 مي شود و طالع آن حمل مي باشد.
هر گاه بخواهيد حساب کنيد که آيا آقاي محمد زاده مريم با خانم فاطمه زاده بتول مي تواند ازدواج بکند يا نه ؟ و در آينده تا آخر با هم زندگي مي کنند يا نه ؟
اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبير يا جمل در آورده و بعد جدا ،جدا حساب کرده و بعد تقسيم  بر( 5 )مي کنيم.
لطفآ به موارد زير توجه کامل بفر ماييد
اول آقاي : (م ح م د ) زاده (م ر ي م )            دوم خانوم : (ف ا ط م ه ) زاده ( ب ت و ل )
اول آقاي : (40 8 40 4 ) زاده (40 200 10 40 )         دوم خانوم  :  (80 1 9 40 5 ) زاده (2 400 6 30 )
جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مريم 290 و جمع خانم فاطمه 135 + جمع عدد بتول 438
 995=382+573
مجموع چهار اسم بالا برابر است با 955 ،اکنون 955 را تقسيم بر 5 مي کنيم.
{اگر با قيمانده تقسيم بالا 1 يا 3 يا 5 شود اين دو به هم مي رسند و ستاره آنها جفت مي باشد و تا آخر با هم زندگي مي کنند }
با قيمانده تقسيم بالا 5 مي گردد و معلوم مي شود که ستاره اين دو نفر با هم جفت است و به هم مي رسند و موفق به ازدواج مي شوند.
اگر باقيمانده تقسيم 2 يا 4 گردد اين دو نفر به هم نمي رسند و ستاره آنها جفت نمي باشد و تا آخر با هم زندگي نمي کنند.
توجه!!!
اگر زماني باقيمانده صفر گردد معلوم مي شود که يک طرف از خانواده طرفين با ازدواج موافق نمي باشد و ستاره آنها به طور قطعي جفت نمي باشد و تا آخر زندگي خانواده طرفين هميشه باهم به طور قهر مي باشند.
فايده
هر گاه دعا يا طلسم يا تعويضي آتشي براي خود يا کسي نوشتيد بايد توجه داشته باشيد که در آن نامهاي اسم اعظم و هر نامي را به حروف ابجد نوشته شود در غير اين صورت حتمآ مورد غضب موکلين و رجال الغيب خواهيد شد.
اسم شخص و يا اسم اعظم را بحروف ابجد نوشت مثلآ علي را (110) بايد نوشت يا الله را (66) است.
يا سعيد بنت مريم را 144 بنت 290 نوشت
فايده
هرگز در شب تعويض ننويسيد چرا که بعدآ در منزل خود موجب جنگ و نزاع مي گردد و ميل نوشتن و تصميم گرفتن با خودتان مي باشد.
به اميد موفقيت شما در تمامي امور زند گيتان (PASHA) .
+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۰۴ساعت 18:47  توسط پاشا  |